Strongman Front Wiki

From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Jump to navigation Jump to search
Strongman Front volume 28.png

Strongman Front (強人陣線) is a popular Taiwanese manga series written and illustrated by Feiyan Huang. It was first published in 1977 by Tong Li Comics.

Parts

 1. Demon Adventure
 2. Fighting Tide
 3. Stardust Expeditionary Force
 4. Duwang is not Crash
 5. Boy's Battle Journey
 6. Summer Colored Miracle
 7. Blue Tusk Adventures
 8. Strongmanlion

Protagonists

 1. Qiaonasen Qiaosida
 2. Qiaosefu Qiaosida
 3. Kongtiao Chengtailang
 4. Dongfang Zhangzhu
 5. Qiaolunuo Qiaobana
 6. Kongtiao Xulun
 7. Qiaoni Qiaosida
 8. Dongfang Dingzhu