Template:Icon

From JoJo's Bizarre Encyclopedia - JoJo Wiki
Jump to navigation Jump to search

Main Series

{{Icon|PB}}{{Icon|BT}}{{Icon|SC}}{{Icon|DU}}{{Icon|VA}}{{Icon|SO}}{{Icon|SBR}}{{Icon|JJL}}{{Icon|TJL}}

Anime

{{Icon|PBA}}{{Icon|BTA}}{{Icon|PBBTA}}{{Icon|SCA}}{{Icon|DUA}}{{Icon|GWA}}{{Icon|SOA}}


Spin-Offs

{{Icon|TSKR}}{{Icon|DMQ}}{{Icon|GOU}}{{Icon|GHGR}}{{Icon|TheBook}}{{Icon|PHF}}{{Icon|CDDH}}{{Icon|JORGE}}{{Icon|RI}}


Other Works

{{Icon|CSBT}}{{Icon|BAOH}}{{Icon|GI}}{{Icon|LOE}}{{Icon|UEUJ}}{{Icon|ML}}


Miscellaneous

{{Icon|WSJ}}{{Icon|JJBE}}